Tuwgan yerím - Belkis Sena Bilal

Meğdiyede panayîr

Múnire tóșekte kartiysí men koyînnașîp ğata. Karșîdakî settekartbabasî yanîp tura. Korazlar șakîrîp oratalîknî zuw-șuw eteler. Tañ attî. Kartbabam turdî. Búgún bek kóp íșí bar. Úydekíler Meğdiyege keteğekler. Kartiysí de turîp, ázírlík kóre. Múnire de yaw bolsa da, ğatkan kíșí bolîp, herșiyní deniy.

Kartbabasî esnep turdî, keríldí, kíyínmege bașladî. Bașta șalwarîn, ústíne kóleksesín kíydí, tokîlgan uzun kușagîn oray-oray belíne sardî. Bașîna fesín, ayaklarîna șarîgîn tarttî. Úyden șîgîp, damga kírdí. Atlar otlîkta músúr saplarîn kemírgenler.

Bala ekenden berítlí atlarnî bek súye. Damda, bír mîkka asuwlî, kașaga tura. Onî alîp, haywanlarnî kașagalamaga bașladî. Damnîñ ğerín, án-yagîn-mín-yagîn tîrnadî. Kamîtlarnî alîp, terek astîndakî arabaga yaklaști. Damnîñ artîndan músúr sabagî ketíríp, arabanîñ aldîna-artîna sîkîștîrîp, ekí beșík yasadî.

Yardîmga babam da keldí. Atlarnî arabaga ğektí. Erzade, Șúkúriye, Pakize, Súmgúl arabaga míndíler. „Tar araga tana kîstîrîlîr” dep, men de kartiyímníñ tízíne șoñkaydîm. Sîkîlașîp arttakî beșíkke yerleștík.

- Way, kuwanîp, dudukușlarday kurîlîp otîramîz, dep túșíndík.

Babam kamșînî atlarga kósterdí. Kóyímízníñ íșínden șîgîp, Kíșkene Búlbúlden Úyken Búlbúlge yetíșkenímízní tuymay kaldîk. Araba toktadî. Ayedin kartbabam mor bír kíseden tútún șîgarîp, ózíne bír letún sarîp, túsíne-túșíne dumanîn tarttî, „Yolğî yolîna yakîșîr” dep, Hendek Karakuyîsîndan geșíp Meğdiyege kíremíz. Taa uzaktan úylerín kórmege bașladîk. Úyler óz kóyímízníñ úylerínden taa yúksek, taa balaban-balaban binalar da bar. Ğollar aman hem kóp. Hem kîska, hem uzun. Hem tar, hem geñíș. Hem bayîrda, hem șayîrda. Bazî sokaklarda, kótigáanîñ ústíndekí metiyge suw totîrîp, eșek men suw tașîylar. Babam „Bonlar Meğdiyeníñ sakağîlarî” dep, meselení añnattî. Onîmîzga-solîmîzga karay-karay, șașîp-șașîp bír miydan yeríne yetíștík. Kíșíler vîkîr-vîkîr vîkîrday, iyne atmaga yer yok. Bír kenarga arabanî toktatîp, atlarnî tuwardîlar. Arabadan túșmez ewel, babam:

- Ğanîñîz ne ístiy? dedí.

- Bírer pîranklîk turșî ístiymíz! dedík.

Domatis turșîsî ketírdí. Kuwanîp, suwîn șîbîrta-șîbîrta așadîk. Sora panayîr íșíne kírdík. Bazî yerlerde boza, kalaș, at kurabiye, koraz bombon, șîbîk bombon, șegírdek bar. Úș-dórt salînğak ta bar. Kartbabam:

- Aydîñîz, sízní salînğakka mínsetiyím, dedí.

Bírer-bírer ayîrî-ayîrî salînğaklarga míndík. Men kartiyím men barabar míndím. Yígírím tane salînğaknî bír at aylandîra, bír kaymege onbeș kere aylandîra. Balaban salînğakta síptí atlasam da, bașîm șúkúr aylanmadî. Kartbabam tartmaga yasalgan salînğakta mení bek alîștîrgan edí. Meragîmîznî alîp túștík. Sol betímízge karasak, bașka salînğak bar. Aman bașka túrlí soyî. Her salînğaknîñ aldînda taktadan bír at bar. Meraklanîp, oga da míndík. Mínmek taa paalî, bír bușuk pîrank. Aylana-aylana zewuklandîk. Túștík.

Maga boza, kurabiye, șegírdek aldîlar. Men pakîr șegírdeklerge konay-almadîm, amma mením yeríme hepísí șegírdek ğardîlar. Kalabalîk bolganî úșún, anam man men babam alardan adaștîk. Bír karasam, anam bír túkáan íșínde, pasmalarga merak etíp, karap tura. Bír arada, mení „ğoytîlgan” dep:

- Múnire, Múnire! dep bakîrdî.

Men, onîñ katînda bolganîm úșún, yawaș etegínden tuttîm. Kol tutîșîp bașka túkáanga kírdík. Selam beríp, bașîmîznî da salladîk. Anam:

- Way, dedí maga, bek ușagan bír balalî apakay taa bar eken.

Balasî da tîpkî Múnirege ușay. Anam túğğardan pasma kórmek ístedí. Ne o anamnîñ aytkanîn añnay, ne anam onîñ aytkanîn añnay. Ne de bolsa, bír entaárlík pasma begendí, begeníp alağak boldî. Túğğar anama bír șiy ayta, añnay-almay. Anam sáde:

- Una suta, una suta cumatat, diy.

O da añlamay. Tap soñînda, anam bír ğawlîk șîgardî. Bír kóșesínde túyúmșígín șeșíp, íșíndekí úș kaymení kósterdí. Túkáanğî kaymelerní kórgende razî bolmadî. Sílkínmege bașladî. Kolîn sallap-sallap bír șiyler ayttî.

- Way, soñî kayîr bolsîn. Mîtlak kalgan tíșlerímní de kuyağak, eğelíme kelgen ekenmen, dep tartîldî anam. Rumenğe de teran bílsek árúw bolağak eken, dep, selam beríp șîktî.

Kapînîñ katînda, ózíne bek ușagan apakay man balanî kóríp șaștî. Kapîdan șîgîp, bír karasa, koğasî man rast keldí. Múnire herșiyní hep deniy. Kórer-kórmez, koğasîna bașîna kelíp geșkennerín añnattî. Anam, babama:

- Heș añnașa-almaymîz. Bízní kîskaayaklî dep, heș awuzîmîznî aștîrmaysîñîz. Ne konîșmasîn, ne ğúrmesín bílemíz.

Akîlîna ketíríp, túkáanda tîpkî ózíndiy bír apakay, mendiy bír bala kórgenín ayttî. Gene aylanîp túkáanga kírdík. Oyse, e, e, e, e, bíz ózímízní piyalada kóre ekenmíz.

Ğúre-ğúre akșam bolayatîr. Babam dedí:

- Aydîñîz, sízní bír asker arkadașîm úyíne alîp ketiyím. Wakîtî árúw. Meğdiyede bír zengín ayilesí kóriyík.

Bardîk. Katír soragandan sora, odamîzga kírdík. Ne kóriyík? Ekí sandîktay șiy ğan-ğana tura. Oda tóșewlí mí, tóșewlí. Heș kórmegen eșiyalar bar. Tașlandîk. Yukîmîz da bar. Tawandan bír șîrak ğarîk ete. Bek yokarda. Úpúrdík, sónmiy. Masa ústíne míníp, sîra man úpúrdík, gene sónmedí.

- Way, bízím kóydekí șîraklarga heș ușamay, dedík. Bízímkílerí úpúrír-úpúrmez sóneler.

Niyse, ğana-ğana ertengeșík ne gazî, ne de tuzî píttí, sónmese sónmesín.

- Aydîñîz, ğatayîk, dep túșúndík.

Sandîklarnîñ ústíne mínsek, nu tuyayîk? Túrtílmege bașladîk. Kîymîldagan saytîn, túrtílemíz.

- Mínaw sandîklarîñ astî șaytan tolî eken. Tew, tew, tew…

Sesleníp turdîk. Bírșiy eșítílmiy. Gene kîymîldadîk, gene sandîklarîñ astîndakî șaytanlar túrteler. Bettuwalî bolganday, ertengeșík kóz ğummadîk. Kartbabamnî-babamnî kórgende, bala bolsam da, kórgenlerímní korkîp añlattîm. Kartbabam kasabalarda zengínlerníñ úylerínde elektrik ğarîgî we ğaylî patlarîñ barîn bíle eken. Korkîdan yukîlay-almaganîmîzga kúlímsíredí. Oyse zaman ilerí, hep ilerí ğúre eken. Bízler kóyde herșiyge razî bolîp șúkúr ete ekenmíz.

Panayîrga ketkenímní

Sízlerge añnattîm,

Elektrik men ğaylî pat

Meğdiyede kórdím.


Kubadíním

Ğumartesí bolganî úșún, yarîn, saw bolsak, Kubadínge ketmege meraklandîk. Telașlanîp, erten men turîp, úy íșlerín kóríp, kawalti yasagandan sora, kíyíníp kușanmaga bașladîk.

Eyğanlanîp, úy artînda mașinamîzga míndík. Ğúrgen ğolîmîzda mașinalar vîzîr-vîzîr, bírísí ketíp, bírísí kele, kîsmetímízge tașğol geñíș, aynaday tegíz. Geșken yerlerímízde onîmîzga-solîmîzga karay-karay úyleríñ gúzellígíne, azbarlarîñ tertíbíne, tarlalarîñ yeșíllígíne bek suklandîk.

Ayday-ayday Nurbatka kírdík. Kóp geșmeden, Tuna man Kara Deñízníñ ğolîn kîskartkan, ğañî yasalgan kanalnî kóríp, kópír ústínden geștík. Tunanîñ suwlarî șar-șar agîp deñíz betke așîgalar.

Íșímden, ekí dayîm ullarî, Aydîn man Oktay, Kubadínde liçewde okîp, sora Iași Politeknikasîndan șîgîp, kanalda múhendís bolîp șalîștîlar, dedím.

Ğolîmîz tenalaștî, tereklííík! Ğol boyînda terekler, sankem kușaklașkanlar. Șeșekler de top-top bolîp, túrlí-túrlí renk așkanlar. Tabiyat gúzellígíne asîl karap toya-almaysîñ. Bílbíllerní ozîp, tren ğolîn atlaganda, Kubadín merasîna kírgende, tarlalar kózíme taa bek ğîllî-ğîllî kóríndí. Tarlalarîñ dîkkat man íșlengenlerí up-uzaktan bellí bola, kayîrlî bereketlerge ğoralîp.

Bútún memleketímízíñ her yeríndiy, Kubadín de turmadan deñíșe. Ğañî úyler yasala, bazîlarîñ bír-ekí katî bar, binalar yasala, herkez zamanga kóre kóșe. Kelgen saytîn, her yerníñ deñíșkenín kóremen. Balaban kúltúr oğagî bar, cinema, kútúpkane, sîra-sîra túkáanlar, marketler, lokantalar, eğzaneler, kîramet fabrikasî, belediye, polis, sawlîk oğagî, tarîm bírlígí, siloz. Óz ğurtîma yetíșmez ewel, ózím okîgan mektepníñ, liçewníñ katîndan geștím. Saygî man, o gúzel kúnlerní hatîrladîm, túșúndím. „Balalîk sení”, dedím. Bútún Kubadín ballarî, Rumen, Túrúk, Tatar, Makedon, óz kóynín liçewínde okîp, túrlí-túrlí fakúltateler pítíríp, çeșínt meslekleríñ sayîbîlar. Kelíșken yerlerínde otîrîp, temellí șalîșîp, faydalarîn kóstereler.

Balalîgîm geșírgen azbar temelínden deñíșken. Meywalar, baklar, șeșekler zapt etken șeș-șewrení. Eskí kuyî, așlaw ketken, yerín ğañî bír șeșme algan. Șeșmeníñ kurnasîn agîzdîrîp toya-toya, salkîn-salkîn, tatlî-tatlî suw íștím, óz ğurtîmdan Túrúkler aytkanday „Dünya varmıș, be!”, dedím soñradan.

Bízní kórgende Nadire ğengem, Fikiret, Șekúre, Ragîp abiyím, Levent Oktay, Elvin, Neğadin, Șúkúran da bek kuwandîlar. Sarmaș-dolaș etken sora, an-yaktan-mín-yaktan konîșmaga bașladîk. Nadire ğengem aragazda „koș keldí” kawesí píșíríp, ulkum man kawe, bombon ketírdí. Mabetlík men konîșa-konîșa, sîrdașa-sîrdașa sáátleríñ geșkenín tuymay kaldîk. Televizornî ğíbereğekte, pakîlday ketmedí.

- Aydîñîz, Șewkiy dayîmnîñ úyíne ketiyík, dedím.

Oktay alar kalîp, bíz Nurtenge yetíștík. Onîñ da úyí top-tolî mísápír edí: Menliyómer, Ağer, Anayis, Taner, Reğan, Feday, Gúlnar, Kenan, Mefkúre, Kayriy, Idris, Rayif, Emre, Julide, Șeila, Çetin, Nuran, Hikmet, Șahin, Nihal, Șayiste ğengiy, Leyla, Ayten, Kewser, Nazmiye, Nejdet. Bízní kórgende herkez șen-șeramet boldîlar. Sîra man óbíșíp, katírler soraldî. Hawadisler așîldî, konîșîldî. Reğan katîmîzdan șalt man șalt kettí. Oyse așkanada Mefkúre ğengiy men, Șayiste ğengiy men barabar dórt-kesken píșíre ekenler. Sîpra salîndî. Konanîñ ústíne ekí balaban kaykî tabaknîñ íșíne dórt-kesken totîrîp, dumanerík suwuklîgî, katîk, reșel, elma ketírdíler. Buyur etílgenden sora, așamaga bașladîk. Her aș bek nezetlí edí. Nazmiye daday sîpra duwasîn okîgan sun, píșírgenge-túșírgenge bereket sawlîk ístep, sîpradan turdîk. Turar-turmaz, Mubeğel oyerde sîrlî-sîrlî pílğanlarga salîp, kawe bír de „urșuk baș” Meğdiye kurabiyesí ketírdí.

Gene unutîlmaz sáátler geșírdík, kóp konîștîk, aman bír dakka bílem geșken kúnlerímízní, analarîmîznî-babalarîmîznî, asîl temellerímízní heș unutmadîk. Tam „tîrnak etten ayîrîlmaz” degendiy. Bír ara geșken soñra, Reğan mení úyíne buyurdî. Ekewmíz de denkmíz, bek árúw añnașamîz. Kóz-kózge karap Arîz man Kamberdiy konîșmaga bașladîk. Reğandan soradîm:

- Men Kubadínge geçen seper kelgende kayda edíñ? Sení kórmedím. Ka-yerlerní otlaysîñ, șo?

- Ka-yerlerní degeníñ ne? Gezmekten kelemen. Sînğorz-Baydan kaytkanîm ekí kún boldî, taa.

- Onday, dese. Tamam bír semírgensíñ diyğek edím.

- Ka-típ semírmiyím? Yígírím bír kún „ótmek elden, suw kólden” dep, ánaw kasaba seníñ, mínaw kasaba mením, dep, gezdík te, gezdík. Way, ne gúzel yerler kórdík!

- Kórdík dep, taa kímler bar edí?

- Kím degeníñ ne? Ne Mariasî, ne Nelusî, ne Keratsasî, ne Tașkusî, ne Alísí, ne Velísí kaldî. Temellí șalîșsañ para man her siyahatka kete bílesíñ. Sáde ómírím bolsîn, gezmek bek árúw. Șúndíge kadar ne Búkreștí, ne Sinayasî, ne Bîrașovî, ne Sovatasî, ne Lacul Roșusî, kórmegen bír yerím kalmadî, sáde sawlîktan kaber ber. Șúndí yașatmak bar, ewelkí pakîr kóylíleríñ yașayîșî tuwul. Taa desem, yabanğî memleketlerní de gezdím.

- Aferím, aferím, kóydeșlerím! Bo vaziyetke kuwanganîmdan ğúregím kópmeșediy etíp óse, dedím.

- Way, kayet árúw yașaymîz, ya! Bazîda, zawallî nenem alarga túșínemen, ómír varînğa azbardan șîkmay, ka-típ ómír șúrútken ekenler, ya?

- Way, Reğan, sení. O yagîn kozgama, men de eskí yașayîșka túșíngende ğúregím param-param parșalana. Șímdí, vaziyet bam-bașka, herkez ózníñ kiypíne keya, herkez! „Ózí baș, ózí tîraș”, dedím.

- Onday, onday, ya! Uzun lafnîñ kîskasî, sen, ğanîm Sena, ne íșler beğeresíñ? dedí.

- Ána, mení ne íșler beğerír dedíñ? Bír ara tapkanda, óz ğutîma kelemen, taa…

- Saw bol da, kel! Insan keleğek yeríne kelír. Herwakît akîlîña túșkende kel, buyur! Koș-sepa keldíñ, seníñ úșún kapîm așîk, tórím boș, dep kușaklap betím șarpîldap óptí.

Men de oga karșîlîk sarmaș-dolaș ettím.

- Bíz kóríșkende, Arîz man Kamberdiy, lafîmîz heș pítmiy, dedí.

Bíden kapî așîldî, Nurten kírdí. Sáátke karap:

- „Karșî-karșî duralîm, patefonnî kuralîm”, dep televizornî aștî.

Onîñ úyínde erkekler maç siyír ete ekenler. Televizorga karap, Nurten:

- Yarîn Pazartesí, bek karîșîk íșlerím bar, asîl șáșím taramaga wakîtîm yok, dedí.

- Ğîlanma, eșíñ Meñliyómer úyretmen. Kîzlarîñ Ağer men Múbeğel úyretmen. Úș úyretmen arasînda yașap, wakîtîñ yok mî? dedím.

- Yaaa, șúndílík yok. Turlî yarîșmalarga karîșalar. Onîștan aldlarîna-artlarîna karay-almaylar.

- Sawlîk bolsîn, hepísí geșer, dedím.

Soñra, tîșarga karap:

- Ey, kîzlar, „úyle awdî, kún sawdî, ekíndíge” degendiy, mabetlíkke toyuw bolmaganî úșún, pápíșíme karap, úyíme kaytmaga túșíndím.

Nurtenníñ úyíne barsak, maç pítken, mením efendí-beyím Ğahit-Hasan, o da kaytağakka túșíngen eken. Ne árúw, aferím!

Selamlașîp-óbíșíp, memnuniyetímízní aytîp ayîrîldîk. Azbardan șîkkanda Nardin men karșîlaștîk. Toktap konîșmaga bașladîk. Katír soralgandan soñra Nardin:

- Sízge eșím Zúlfiyení tanîtayîm, dedí.

- Tanîyman, tanîyman, Kóstenğíden. Bek kózașîk, bek yarîșșî bolganîn bílemen. Toplantîlarda, yarîșlarda kórdím, dedím.

- Onday, onday, dep Zúlfiye oyerde kolîm óptí.

- Sayganîñ úșún saw bol! Hayatta seníñ kolîñ ópkenler de kóp bolsîn! Gene árúw kóríștík. Eșíttím ke Kubadínde, úyíñízge, eskí moda „a la turka” sergísí yasagansîz. Bo meragîñîzga bek kuwandîm. Saw bolsam, Kubadínge síptí kelgende sízní de ğoklayğakman, dedím.

- Beklermíz, bekler! Koș-sepa kel, dedí Zúlfiye.

Úș-beș dakkadan sora, „sawlîk man kal” dep ayîrîldîk.

Mașinaga míníp, ağele-ağele tam ğamíníñ aldînda toktadîk. Bo múbarek ğamíní taa balalîgîmdan bílemen. Senede ekí-úș kere ğamíníñ balkonînda tîm-tîrîș otîrîp, dîkkat man awaz sesliy edík.

Mením annemníñ we babamnîñ balalîk we gençlík hoğasî, rahmetlí Șírkíy hoğa efendí eken. Mením balalîgîmnîñ we meslegín súyíp 55 sene yasagan hoğa, Șúkriy efendí.

Her zamanlarîñ dogîrlîgî úșún, eșítkeníme kóre, menden balaban bolgan Kubadín ballarî, Tatar mektebínde din dersí alîp, Alí Mutalíp Sağit hoğa efendíníñ sayesínde Kuranga túșkenler. Bír mahálden soñra, maga da sîra keldí, men men yașlî Kubadín ballarî man din dersí alîp, Bilal Amediye hoğa efendíníñ sayesínde bíz de Kuranga túștík. Bo mana man bútún tanîșlarîmîzga, kóydeșlerímízge, kahramanlarga, hoğa efendílerímízge, vefat etkenlerí úșún, nur tolî kabírlerínde, rahmet men rahátlengenlerín tíliymíz. Soñra Imdat hoğa efendí meslegín saygî man kóríp, Búkreștke kóșken. Ónder hoğa efendí de meslegín merhamet men etken. Șímdí Meğdiyede ekenín bíldím.

Endí Ibrahim hoğa efendíge keliyík. Tertíplí, bílgílí, Túrúkler aytkanday „sağlam insanga ușay”. Ekí-úș duwasîn sesledím, okîgan duwalarîn tane-tane ayta, añnașilganday, ğanlandîrganday. Awazlarî deseñ, elamet! Soñ wakîtta ğamíge bír balaban salon ekledíler. Gúzel, yúksek, geñíș, balaban, ogadar dîkkat man yasalgan ke sañkem ewel eğelden, ğamí men barabar kurîlgan degendiy. Salon, miydan íșínde kerek mobilalar bar. Ğamíníñ eskí kalawlarî ğîgîlîp, yerín temellí, saglam, tertíplí, çiment men, beton man, temír men yasalgan gúzel bír kalaw algan. Bek dehșet! Ğamíníñ íșí-tîșî da tem-temíz, pam-pak. Aytağagîm, bír hoğanîñ bútún ğemaát úșún bek balaban faydasî bar. Her zaman úșún, tuwganda da, yașaganda da, ólgende de hoğasîz-duwasîz heș bolmay!

Ğamíden kaytîp kózímízní așîp-ğumganșîk așanîñ ortasîna bardîk, tam anîtnîñ aldînda toktadîk. Saygî man karap, kahramanlarga bír-ekí duwa okîdîk. Karșî ğolga geșkende, hoğa efendíníñ hanîmî man, kîzî Merve men kóríștík. Selamlașîp aman-emínlík soralgan soñra, kóp geșmeden ayîrîldîk.

Mașina betke aylanganda, ánaw-mínaw degenșík Șekúpe daday man rast keldík. Bașta șașip, soñra kuwanîp kușaklaștîk. Áğelemíz bolsa da, baya konîșîp turdîk. Bo wakîtta bírden akîlîma Șekúpe dadaynîñ balalîgî keldí. Mením bílgeníme kóre bek deñíșken yok. Gene dogrî, akîllî, kuwetlí kórdím. Íșímden tam „temsílmez kayaday kalgan”, dedím. Kaplet kóríșmemíz az kelgení úșún, gene tabîșmaknî konîșîp kestírdík.

Mașinaga míndím degenșík, Femiy eníștiyníñ úyíne barîp túștík. Barganda, Akile abla man Nebil karșîladî. Úyge kíríp, kollarîn óbíp amanlîk soradîk. Otîrîp konîșmaga bașladîk. Laf-laftan Akile ablanîñ Kóstenğíge keteğegí miydanga șîktî. Ázír mana man ablamîznî alîp, Femiy eníștemízníñ kolîn óbíp, Nebil men selamlașîp Kóstenğí ğolîmîzga yanaștîk. Dîkkat man aydap kazasîz-belasîz, aman-emin úyímízge yetíștík. Úy demek, rahátlenmek demek. Bet-kol ğuwîlgan sun, bírer parșa pide man bírer kade ayran íștík, soñra rahát-rahát televizor siyír ettík. Yukîmîz kelgende, yukîladîk.

Erten turîp, kíyíníp kawaltî ázírlep așagan sora, Akile ablanî Mebure ablaga aketíp kawuștîlar. Onda Orhan man Tanure, Ğewat man Sabriye de bar edíler. Beș dogmîș barabar bolîp, konîșîp, sarmașîp-dolașîp, óbíșíp-kokîlașîp kuwandîlar.

Asîl ogadar mabetlík kímge tiyer? Șúndí men de, her wakîttay, bayîmnîñ katînda geșírgenlerímní paylaștîm, hem yakînda ğurtîmnî gene kóreğegíme inandîm. Kubadínde yașagan bútún gúzel kúnlerní hatîrlap, „o kúnler de bír kúnler eken” degendiy, taa torasî bașka túrlí „sic transit gloria mundi” terğúmesí demek ke „bonday geșer dúniyanîñ namî-șanî” dep.

Mením de bútún yazganlarîm „emgek egínde kalmaz” degendiy, bír wakîtta hakk etken yerlerín alağaktîr. Inșallah!


Bír terekníñ tamîrî, bír tekneníñ kamîrî

Teregímízníñ tamîrî kuwetlí. Kart-ğaș, akay-apakay, kîz-erkek, bala-șaga tamîrlarîmîzîñ taa bek órkenleșkenín ístiymíz.

Zamanga kóre túrlí-túrlí meslegíñ sahibímíz. Șalîșîp-okîp, oynap-kúlíp, hepímíz yerlí-yerínde otîrîp, faydamîznî kóstermege șalîșamîz. Mabetlík íșínde yașap, her ğihetten, heș bíri-bírímízge merak etkendiy tuwulmîz.

Ístegeníme kóre, bílgísayarnî alîp úyíme yerleștírdím. Ekí kúnden, kîsmet etse, egíz torînlarîm, Iman Múnire men Tarik Kaan uzaktan, okuwdan úyge keleğekler. Wakîtlarî barda, her ğaștay akran tení men toplantîlarga, toylarga keteler. Okîp-șalîșîp, gezíp-suyíp kókíreklerín kere-kere tam ğașlîklarîn yasaylar. Men de, kartiy bolganîm ușún, torînlarîma túșúnemen. Ağeba, mesleklerí, kîsmetlerí, toylarî neday bolağak dep? Bese-bellí wakîtî-saátí taa kelgen yok. Sawlîk bolsîn!

Igi kúnler ileríde

Geșken kúnler ğúregímde


Ey, hayat sení…

Kel zaman, ket zaman… Eskí Kubadínníñ úylerí yakîn hepísí ğîgîlsa da, eserí ólgen yok. Kóydeșlerímníñ watan súygíleri, merhametlerí, temíz gúreklerí, șerametlerí, saygîlarî, kúler yúzlerí tîpkî eskí zamanlarday kalgan.

Yașlangan saytîn bílemen ke, ka-yerde yașasam da, ğúregímníñ bír parșasî ólgenșík gúzel Kubadíním úșún yașayğaktîr…

Ekí kózím, ğanîm, gúregím,

Gene de sensíñ, eșsíz Kubadíním.