2020.07.03: „Iar pescărușii-The Seagulls Again” de Radu Patrichi

Scriitorii constănțeni continuă să susțină cauza cetății noastre. De data aceasta, pentru „Constanța – Cetate a Literaturii UNESCO” pledează haijinul octogenar Radu Patrichi cu volumul „Iar pescărușii – The Seagulls Again”. Autor a peste 45.000 haiku, activitatea literară a seniorului Radu Patrichi se confundă cu istoria poeziei japoneze în urbea noastră și cu existența Societății de Haiku Constanța în conducerea căreia este prezent ca membru fondator. „Iar pescărușii – The Seagulls Again” este o selecție bilingvă în care variantele din limba engleză apar sub traducerea Alexandrei Flora Munteanu.

Primăvara - Spring

Târziu în noapte

un câine tot latră –

cine i-a stricat somnul?

Late at night

a dog is still barking –

who ruined his sleep?

Din piață cumpărături

dar și cartea de povești

pentru nepoțică!

Shoppings from market

but also the story book

for granddaughter!

În plină noapte

pe geamul de la baie

văd luna plină

In full night

throught the bathroom window

i see the full moon

Cer aproape senin,

dar de peste mare

vin nori furioși

Sky nearly serene

but from over the sea

angry clouds are coming

Și-n dimineață

pe cer se vede frumoasă

o lună plină

In the morning

a full moon is seen

beautiful in the sky

De la geam moșul

privește apusul frumos

câți au această plăcere?

From the window the old man

watches the nice sunset

how many have such a pleasure?


În clipe de liniște,

bătrânul retrăiește

amintiri din viață

In silent moments

old man revives

memories from

Peste tot în țară

prăpăd și inundații –

la noi nici o picătură

All over the country

disaster and floods –

at us no drop

După slujbă la mănăstire

credincioșii tratați

cu mâncare și dulciuri

After the service at monastery

the believers treated

with meal and sweets


Fluturele maro

zboară vesel pe flori,

dar vine ploaia!

The brown butterfly

flies happily on flowers,

but rain comes!

Pe plaja goală

câteva bărci goale:

așteaptă nebunii

On the empty beach

some empty boats:

wait for the madman

Lângă piață,

pe iarbă pisica se mângâie

prin rostogolire

Near the market

cat caresses itself in grass

by rolling


Cum să scrii haiku

când toată ziua

nu ieși din casă?

How could you creat haiku

when all day long

you stay inside?

Doamne, când

am să mai văd lume

călătorind în noapte?

Lord, when

i’ll see people

traveling in night?

Îmi doresc o noapte

departe de oraș

ca să văd stele!

I wish one night

far from town

to see stars!


Artiști iconari –

sfinții au ochi

atât de frumoși

Icon artists

saints have eyes

so nice

Balconul e plin –

bătrâna abia mai poate

să ude florile sale

The balcony is full –

old woman could hardly

to wet the flowers

Cățeluș pe trotuar

trăgând după el

cărucior cu două roți

Small dog on pavement

carring after it

a hand cart on two wheels


Moșul urmărind luna

ce coboară încetinel

spre culcare

Old man following the moon

which gets down

to sleep

Venind dinspre apus,

stolul imens de ciori

a înnegrit cerul

Coming from west

the immense flock of crows

blacked the sky

Nu se teme de hoți –

moșul are în buzunar

doar câțiva bănuți

He is not afraid of robbers

old man has in pocket

only some coins


La miezul zilei,

pe cerul complet senin

o dâră de reactor

In the midday

in the complet serene sky

a trace of reactor

În mijlocul satului,

pe pârâul ce curge

mereu gâște la sfadă

In the midle of the village,

on the creek flowing

always geese at quarrel

În fiecare dimineață

se trezește uimit

de visele sale

Every morning

he wakes up amazed

of his dreams


Strădanie de scris,

dar cine le va citi

după ce voi pleca?

Endeavor at writing

but who will read them?

after my passing away

Să-mi pui în sicriu

un carnet și un pix –

poate mai scriu haiku

Put in my coffin

a notebook and a pen –

perhaps i may write haiku

Moșul așteaptă încălzirea

căci vrea neapărat

să scape de părul lung

Old man waits warning

he wants to get of

the long hair


Cu mâncare pentru câini,

la ”cuțu!” un vagabond

a venit la mâncare

With meal for dogs,

at ”doggy!” a vagrant

came for eating

Pe masa din grădină

se joacă frumos

două pisicuțe

On the table in the garden

two cats

play nicely

În grădiniță

două tufe de ghiocei

înflorite frumos

In the garden

two bushes of snow drops

nicely bloomed


O zi frumoasă –

au fost scoși la plimbare

chiar toți câinii?

A nice day –

they were taken out for a walk

all dogs?

În grădiniță,

culcat un câine negru

la lumina soarelui

In the garden,

a black dog lain

at the sun light

La colț de stradă

cerșetor adormit pe bancă,

pe-alături un câine

At the corner of the street

a beggar resting on a bench,

beside a dog


Bătrânul bucuros –

au revenit din tinerețe

atâtea amintiri

A happy old man –

so many memories

from youth came

Spre seară am văzut

cârdul imens de ciori

zburând spre parc

In evening i saw

an immense flock of crows

flying to the park

Mulți ar trebui

să învețe de la câini

cum se trece strada

Many people should

learn from dogs

how to cross the street


Gardul verde

a început deja

să mugurească

The green hedge

begin

to bud

Zilele babelor –

azi a cui o fi?

că-i tare frumoasă!

Old womenʾs days –

whose could be today?

itʾs very nice!

Pe neașteptate

să ajungi în

capătul celălalt de oraș

Suddenly

you reach

the other end of the town


Amintire de neuitat

cântecul clopotelor

din întregul Iași

Unforgetable memory

the bells song

from Iași the whole

La taraba cu flori

un roi întreg

de albine vesele

At the flowers stand

a whole swarm of bees

very happy

În fața ferestrei

cais bătrân înflorit

să tot privești flori

In front of the window

old apricot tree in bloom

you may look at flowers


În grădinițe

flori ici și colo

bucură privirile

In the garden

some flowers here and there

enjoy the sights

Castanul blocului

care a fost ciopârțit

are primele frunze

Chestnut-tree of the block

which was cut

has the first leaves

Vara - Summer

Bătrânul aruncă

de pe trotuar

melcii în iarbă

The old man throws

from the pavement

snails in the grass

Nu găsesc clepsidra

așa că timpul

nu se mai scurge

I can’t find the hourglass

so that time

does not elapse any more

O zi frumoasă

dar pescărușii nu zboară –

sunt la mare sau ghiol

It is a nice day

but the seagulls donʾt fly

they are at the sea or lake

Cofrag de ouă-n mână

bătrânul se împiedică

și cade pe asfalt

A box of eggs in hand –

the old man stumbles

and collapses on asphalt

În noaptea liniștită

în stația de taxiuri

nici mașini nici clienți

In the calm night

in the taxi station

no cars, no people

Mămica și băiatul –

baloane de săpun

lansează mama

Mother and soon –

soap baloons

mother launching


Cerul plin de nori –

nici în astă seară

n-avem apus de soare

Sky full of clouds

neither in this evening

there is no sunset

Pe colțul blocului,

pescărușul alb

își scutură penele

On the corner of the block

the white sea-gull

shakes itʾs feathers

În dimineață

luna plină coboară

încet spre apus

In the morning

full moon gets down

slowly to sunset


Pe iarba grădinilor

astăzi în dans nebun

numai fluturi albi

On the garden grass

today in a mad dance

only white butterflies

În noapte luna

se uită pe geamul din baie

ca să mă vadă

In the night moon

watches on the bathroom window

to see me

Zi de pensie –

patru porumbei ciugulesc

din covrigul meu

Pension day –

four pigeons pick at

my bretzel


Pe strada mea

se plimbă multe pisici

nu și căței

On my street

many cats walk

not dogs

Să tot mergi

pe trotuare la umbra

plopilor cu frunze

You may go

on the pavement at the shadow

of the poplars with leaves

Dimineață senină

și cu soare, deci azi

voi trăi ziua de ieri

Serene morning

and sunny, so today

Iʾll live the yesterday day


Pe coastă de deal,

pe prispa caselor vecine

cântec de greier

On the hill

on the porch of the neighbour house

a song of cricket

Am venit târziu –

alții au cules cu spor

corcodușele

I arrived late –

others gathered

mirobolams

Pe blocul din față

doi porumbei în zori

se giugiulesc

On the front block

two pigeons caress

in the morning


În noaptea asta

bătrânii singuri acasă –

copiii au plecat

This night

old people alone at home –

children left

Nici astăzi la piață

n-am văzut fete tinere

la cumpărături

Neither today at the market

i did not see young girls

for shopping

Nici pic de nor,

bătrâna cu umbrelă

pentru atâta soare

No bit of cloud,

old woman with umbrella

for such a sun


El doarme cu pisica –

bătrâna sforăie

pe altă canapea

He sleepʾs with the cat –

the old woman snores

on another sofa

Seară liniștită

fără vânt sau nori –

doar să urmăresc apusul

Calm evening

without wind or clouds –

only watching the sunset

Pe stradă, încet –

în cărucior un bătrân

trudește la mers

Slowly, in the street –

one old man in pram

toils for walking


După apusul soarelui

o pată galbenă pe cer:

e o lună nouă

After the sun set

a yellow spot in the sky:

it is a new moon

Un pomișor

ornat cu flori roz –

pe una fluture maron

One small tree

adorned with pink flowers –

on one a brown butterfly

Nu mânânc fructe:

acum mănânc doar

pepeni verzi reci

I do not eat fruits:

now i eat only

green cold melon


În fine plouă frumos

și pe litoral –

spre bucuria grădinilor

Finally it rains nicely

on the seaside too –

a joy for the gardens

Cu mâncare la câini,

și afară era greu:

o căldură toridă

With food for dogs,

outside it was difficult:

a hot weather

Privesc cerul pe geam –

pisica culcată pe pervaz

mă privește calmă

I look at the sky through window

the cat lying on the yamb

looks at me calmly


Pe cerul după amiezii

câteva iluzii de nori

care dispar încet-încet!

In the noon sky

some illusions of clouds

disappearing slowly!

Zi de Sfânt Ilie,

dar pe cerul zilei

doar câțiva norișori!

Day of saint Ilie,

but in the day sky

only some small clouds

Să ai în fereastră

doar pomul înfrunzit,

să nu vezi cerul

Let you have at the window

only the tree with leaves,

not to see the sky


În dimineață

pescăruși printre blocuri

chemându-și perechea

In the morning

seagulls among blocks

calling for the brace

Ploaia deasă de ieri

a adus din grădinițe

pământ pe alee

The yesterday dense rain

brought ground on alley

from gardens

După apus de soare,

apare surpriză

o seceră de lună

After the sunset

a surprise appears

a sickle of moon


Ploaia s-a oprit

dar în norii rămași

se mai aud tunete

Rain stopped

but in the remaining clouds

thunders are heard

În fine pe litoral

o ploaie serioasă

acum în seară

Finally on the seaside

a heavy rain

now in the evening

În țară necazuri –

eu mă delectez la geam

urmărind apusul

In the country sorrows –

i watch at the window

the sunset


De mâine începe

luna Mai, dar Cuptor

a fost și pân-acum

Tomorrow May begins

but it was Hot

up to now

De ziua numelui

bunicul e servit

doar cu apă rece

On the name day

grandpa is served

only with cold water

În biserică pe scaun

în timpul slujbei

tot doarme un tânăr

In the church, on a chair

during the service

one young man sleeps


Câinele mănăstirii

stă printre credincioși

la umbra deasă

The monastery dog

stays among belivers

at a thick shadow

Plimbare-n Mamaia:

pe nisipul plajei

cu picioarele-n mare

Walk in Mamaia

on the beach sand

with the feet in the sea

Și spre seară

ieșind din bloc

te pălește canicula!

In the evening

getting out of the block

heat hits you!


Pe trotuar porumbeii

mai lasă pene de aripi –

eu scriu cu pixul

Pigeons let feathers of wings

on the pavement –

i write with a ball pen

Prin grădiniță merge

agale pisica neagră

cu lăbuțe albe

Through the garden

the black cat goes slowly

with white paws

Trotuar plin de porumbei –

pe bordură el

face curte porumbiței

Pavement full of pigeons –

on kerb

it courts the female pigeon


Atâția dintre neamuri

s-au tot dus

candela arde mereu

So many relatives

passed away

the candle always burns

Dimineață frumoasă

nu dă multe motive

să ne bucurăm de viață

Nice morning

it does not give many reasons

for us to enjoy life

Mâncare la căței,

dar imediat a venit

un pescăruș alb

Food for dogs

immediately a white sea gull

came


Zbor de pescăruș

cu aripi întinse, fără efort

plutesc pe spații mari

Flight of seagulls

with spread wings, without effort

float on large spaces

Încă nu s-a sculat,

dar în gând mestecă

un rest de plăcintă

He didnʾt get up,

but in thought he chews

a rest of the pie

Ziua s-a calmat –

după amiază cerul

a uitat de stropi

The day is calm –

afternoon the sky forgot

about the rain drops


Bătrâna bolnavă

n-au mai ieșit în oraș –

treabă amânată

The sick old woman

didnʾt get out –

postponed work

Ce liniștită este

în noapte strada mea –

arar cate-o mașină

How peaceful it is

in night my street –

sometimes a car


Toamna - Fall

La apus soarele

coboară pe lângă

blocul înalt

At sunset sun

gets downby

the high block of flats

Pe cerul nopții

luna plină privește

două stele mari

On the night sky

the full moon looks at

two big stars

Pe blocul mic

mulțime de porumbei

feriți de vânt

On the small block of flats

a lot of pigeons

safe of wind

De dimineață

doi moși cu trei câini

la plimbare

In the morning

two oldmen with three dogs

for a walk

Plouă mereu –

spre seară strada

fără trecători

It always rains –

in the evening the street

without passers-by

Apropiindu-se de zare,

soarele a găsit acolo

un nor negru

Getting closer to the horizon,

sun found there

a black cloud


Sub plopul ăsta

nu calc pe trotuar –

numai frunze galbene

Under this poplar

i do not walk on pavement –

only yellow leaves

Dimineață însorită

de început de toamnă –

te cheamă la plimbare

Sunny morning

of autumn beginning

is calling you to a walk

Plopi bătrâni înalți

lângă blocuri mici –

ferestre fără cer

High old toplars

by small blocks of flats –

windows without sky


Pe trotuar

merg copiii triști:

mâine începe școala

On the pavement

sad children walk:

tomorrow school begins

Pe vârf de deal

ruinele frumoase

ale cetății Enisala

On top of the hill

nice ruins

of Enisala fortress

Excursie de o zi –

de când nu am mai avut

o așa bucurie

One day trip –

how much time i hadnʾt

such a joy


Din când în când,

printre blocuri zboară

câte o pană de porumbel

From time to time

among the blocks

a pigeon feather flies

Zi onomastică –

moșul trezește bătrâna

cu sărut și urări

Name day –

old man wakes the old woman

with a kiss and good wishes

Crengile de sus

goale de frunze –

două turturele stau

The up branches

empty of leaves –

two turtle doves stay


Plimbare în oraș

cu mașină mică –

nu mai știu străzile

A motor run in town

by car –

i donʾt know the streets

În fine o dimineață

cu cerul plin de nori

care vestesc ploaia

Finally one morning

with a sky full of clouds

which advertise rain

În zborul lor

păsările niciodată

nu murdăresc cerul

In their flight

birds never pollute

the sky


Pe ringul de dans,

o tânără zboară

cu picioarele goale

On the dancing floor

a young woman flies

with feet

După ziua ploioasă

soarele a scăpat de nori

și-a apus după zare

After the rainy day

sun gets rid of clouds

and set after the horizon

Când se-ntorc acasă

mereu găsesc câte-o ispravă

a nebunei pisici

When they return home

they always find a deed

of the mad cat


Când folosesc aspiratorul

nebuna pisică se urcă

sus pe bibliotecă

When i use the vaccum cleaner

the mad cat gets up

on the library

Biserica se va ridica

lângă o casă părăsită

unde-s cinci câini

The church will be built

near an abandoned house

where are five dogs

Luna liniștită

coboară la culcare în zona

în care a apus soarele

Calm moon

gets down to sleep in the area

where the sun set


Totuși după așa ploaie

am văzut apus de soare

foarte liniștit

After such a rain

i saw sunset

very calm

La casele din câmp

au apărut pete verzi,

deci cresc pomii

At the houses in the field

green spots appeared

so trees grow

Pisicuța dragă

e foarte iubitoare:

la toți cere mângâiere!

The dear cat

is very loving:

it asks everybody caresses!


Apus de soare –

am peste optzeci ani.

al meu când e?

Sunset –

i am over eighty years old,

when is mine?

În seară, de unde vin

ciorile în stol în parc?

au fost să mănânce?

In the evening where do

the crows in flock come in park?

were they to eat?

Hora pescărușilor

pe cerul cartierului,

apoi vin picături

Sea-gulls reel

in the neighborhood

then some drops come


În plopul mare desfrunzit

în dreptul ferestrei

un cuib gol

In the big leafless poplar

in front of my windows

an empty nest

Bătrâna îndeamnă:

cumpărați mărar

că este mai rar

The old woman urges:

buy dill

because it is more scarce

Pescărușii n-au de făcut

curat pe la cuiburi

ei tot zboară

Seagulls have not to do

any work at the nests

they fly all the time


La malul mării

zeci de lebede așteaptă

să li se arunce pâine

At the sea shore

tens of swans wait

for some bread

Este ora când

au fost scoși la plimbare

câinii în lesă

Itʾs the hour when

dogs in leash

went for a walk

Și astăzi

cutia de scrisori are

doar reclame

And today

the post box has

only advertisments


Ajutor la bucătărie

pentru pregătirea

unei salate orientale

As an under-cook

for preparing

an oriental salad

Cățelușa după ea,

îmbrăcată în roșu

ca și stăpâna sa

The dog after her,

dressed in red

as itʾs master

O alee tristă:

toți pomii nu au

nici o frunză

A sad alley:

all the trees

have no leaf


O zi fără nori,

gândul bătrânului este

doar la plimbare

One day without clouds,

old manʾs thought is

only for a walk

Pe trotuar la plimbare

cățelușul alb

cu haină albastră

On the pavement for a walk

the white dog

with a blue coat

În noapte credea

că va vedea eclipsa

mare de lună

In the night he thought

he will see the big

eclipse of the moon


Biata bătrână –

am mers la cimitir

dar n-am ajuns la mormânt

Poor old woman –

i went to the cementery

but i didnʾt arrive at the tomb

Pe așa ceață

mașinile stau în parcare,

lumea în casă

On such a fog

cars stay in parking

people at home

Câine de oraș

merge liniștit pe trotuar

uitându-se în grădină

Town dog

goes calmy on the pavement

looking in the garden


Pe geamul odăii

să vezi cimitirul

plin doar de cruci

On the room window

you may see the cemetery

full only of crosses

Târziu în noapte

spre casă cu câinele

mare cât un urs

Late at night

towards home with the dog

as big as a bear

Îmbătrânit de mult –

n-a fost niciodată

părtaș la vânătoare

Growing old long ago –

it sever was participant

at hunting


Iarna - Winter

Îi place plimbarea,

dar genunchiul stâng

îi face probleme

Likes to walk

but the left knee

disturbs him

Trei lumânărele

pentru pomenire –

doar una mai arde

Three candles

for memorial –

only one still fires

Mult prea bătrân,

moșul își amintește

de neamuri ce nu mai sunt

Too old

the old man remembers

the relatives passed away

Bătrânul tușește –

de la picioarele lui

îl privește pisica

Old man coughs –

from his feet

cat watches him

Pisica nebună

sare doar la mâna bătrânei

ca să o sperie

Mad cat

jumps at the old womanʾs

to scare her

A venit noaptea,

dar luminile pe stradă

nu sunt aprinse

Night came

but lights in the street

are not switched on


Spre dimineață

câteva ore moșul în gând

a vizitat biserici, mănăstiri

In the morning

in his thought the old man

visited churches, monasteries

Imnuri pentru Basarabia

sora noastră care

vrea alături de noi

Hymns for Basarabia

our sister that wants

to be with us

Cu citit și treburi

a trecut ziua

fără nici un haiku

Day finished

reading and working

without any haiku


De zile n-a nins,

dar din cauza gerului

zăpada albă străluce

It didnʾt snow for days,

but because a bitter cold

white snow shines

Eram copil –

pe malul Prutului

priveam satul de dincolo

As a child –

i watched the village beyond

on Prut shore

Pe frigul ăsta,

bătrâna n-are curaj

să pășească pe nea

In this cold

the old woman has no courage

to step on the snow


Între blocuri,

mica biserică nu are

nici un clopot

Among blocks

the small church

has no bell

Vin sărbătorile,

dar pensia oare

când ne vine?

The holidays are coming,

but my pension

when will come?

Moș Nicolae

a venit la bătrână

doar cu bețișor

Saint Nickolas

came to the old woman

only with a stick


De Sfânt Nicolae

moșul nu-i cuminte, se uită

și-n biserică la femei

On Saint Nickolas

old man is not obedient

in church he admires women

La intrarea în mall

zeci de brăduți

în vase cu pământ

At the mall entrance

tens of fir-trees

in vases with ground

Ninsoare ușoară,

dar fulgii pe mașini

se topesc imediat

Light snowing,

but flakes on cars

melt immediately


Colindătorii

au pornit deja prin oraș,

și mai e până la Crăciun

Carol singers

walked through town,

and there is much untill Christmas

Pisica se uită

atentă, curioasă

la cea din oglindă

Cat watches

careful, curious

to the one in the mirror

Cu multă treabă

dar bătrânul face pauză

să privească apusul

With a lot of work

old man has a break

to watch the sunset


Zi rece de decembrie –

pe stâlpul de iluminat

stă o cioară

Cold day of december –

on the lighting pole

there is a crow

În fulguială,

pe trotuar se mișcă

o umbrelă mare

In snowing

on the pavement

one big umbrella moves

Din când în când,

moșul e la geam

să vadă dacă ninge

From time to time,

old man is at the window

to see if it snows


Nu se putea Crăciun

fără turtele tradiționale

de prin Moldova

It couldn’t be Christmas

without traditional cakes

from Moldavia

Ajun de Crăciun

tata o face pe Moșul

și aduce daruri

Eve of Christmas

father is Santa Claus

and brings presents

În fine Crăciunul!

băiatul pleacă acasă

plin de cadouri

Finally Christmas!

the boy goes home

full of presents


Vizită la mare:

valuri liniștite

și vânt acceptabil

A visit to the sea:

calm waves

wind acceptable

Pe lângă mal

o iolă purtată ușor

de un vânt potrivit

Near the shore

a yawl driven slowly

by a fair wind

Lumea noastră

are mare nevoie

de mai mulți Moși Crăciun

Our world is in

big need of

many Santa Clauses


Masă de Crăciun

dar nu au venit

toți cei așteptați

Lunch of Christmas,

but all the waited ones

didnʾt come

O zi rece

și cu vânt ascuțit –

înapoi acasă!

A cold day

and a sharp wind –

back home!

La colțul blocului

pe un capac de canal

doarme bine pisica

At the block corner

on a sewer cover

the cat sleeps well


O iarnă noroasă –

trec nopți întregi

fără să vezi o stea

A cloudy winter –

whole nights pass

without any star in the sky

Până la Catedrală

să luăm pentru acasă

aghiazmă mare

To the Cathedral

to take for home

holy Water

În vântul rece,

marea vine la mal

cu valuri albe

In the cold wind,

sea comes to the shore

with white waves


Totuși pe cerul nopții

a apărut o stea,

roată la carul mare

Anyway in the night sky

one star appeared,

a wheel at the great bear

Ieșind din bloc,

doi câini sunt bucuroși

de zăpada nouă

Leaving the block

two dogs are happy

of the new snow